ELEVHÄLSA

ELEVHÄLSOTEAMET

På Räddningsgymnasiet finns ett aktivt arbete mot psykiskohälsa, vilket främst genomförs via elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet har möten varje vecka för att följa upp i ärenden gällande elever på individnivå eller skolan som helhet.

Elevhälsoteamet är en viktig grund i skolans fortlöpande arbete mot utanförskap, mobbing och psykiskohälsa och rör så gott som hela skolan. Elevhälsan finns tillgänglig för hela skolan att söka sig till, både elever, vårdnadshavare och personal. För att få stöd i, råd om, eller hjälp med både personliga, sociala och/eller studiesociala frågor. Elevhälsoteamet finns också för att stödja resterande skolpersonal i olika former av elevhälsoarbeten.

Arbetet sker både på grupp- och individnivå samt både förebyggande och genomförande av sociala utredningar utifrån en psykosocial helhetssyn. Detta sker i samverkan och samarbete med samhällets övriga resurser och myndigheter.

Elevhälsan ser även över samt reviderar policys och dokumentation för hela skolan, detta kan till exempel vara, alkohol- och drogpolicys, frånvaropolicy, likabehandlingsplan, boenderegler, etcetera.

Vid behov hjälper även elevhälsan till med att söka externa vårdkontakter.

 

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?