SAMVERKANSPARTNERS

KRAMFORS KOMMUN

Kramfors kommun är vår huvudman. I Kramfors finns två gymnasieskolor med sin egen nisch och garanterar en bred kunskapsbank.

Räddningsgymnasiet är med sin kompetens inom HLR, Globala målen, många andra FN-frågor och kunskap om brand och räddning ute i skolor och företag i Kramfors och Sollefteå kommun och genomför utrymningsövningar, HLR-utbildning samt informerar om olika frågor vad gäller globala målen och kris- och konflikt.

FN-FÖRBUNDET, UNA SWEDEN

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Svenska FN-förbundet har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Svenska FN-förbundet är dessutom en paraplyorganisation för ett 80-tal riksorganisationer som är anslutna till oss som ett stöd för FN-tanken. Genom svenska FN-förbundets skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt om i landet.

Text hämtad från fn.se

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN (FBA)

FBA arbetar med fredsprocessens olika delar såsom konfliktförebyggande och konfliktlösning, ledarskap och politisk rådgivning, säkerhet i fält och samverkan i fredsinsatser. FBA sänder ut personal, bedriver utbildning och stödjer forskning vad gäller kvinnor, säkerhet och fred, avväpning, demobilisering och återanpassning samt rättsstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val.

SAMARBETE MED RÄDDNINGSGYMNASIET

SÄKERHET FÖR PERSONAL I FÄLT ÄR VIKTIGT I FREDSINSATSER

På senare år har hotbilden ökat mot internationell personal som verkar i konfliktområden, som journalister, biståndsarbetare och både civil och militär personal i fredsinsatser. När personal sänds ut till konfliktområden är det därför viktigt att de förbereds och tränas för att bättre identifiera, undvika och hantera olika risker som kan uppkomma. ”Skydd mot risker i konfliktområden” är en kurs som genomförs av FBA ett antal gånger per år på Sandö och bygger på en kombination av föreläsningar och praktiska övningar, bland annat rollspel som sker genom ett samarbete där elever från Räddningsgymnasiet på Sandö och Umeå universitet agerar statister. Kursen är godkänd av EUs utrikestjänst (EEAS) som en certifierad HEAT-kurs (Hostile Environment Awareness Training)

Inger Näslund, FBA

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND

Landstinget Västernorrland genomför årligen flera utbildningar inom katastrofmedicinskt arbete. Räddningsgymnasiet hade ett gott samarbete med ambulansakademin inom området som nu landstinget tagit över. Samarbetet innebär att eleverna vid två tillfällen varje läsår agerar som skademarkörer vid katastrofövningar för professionell vårdpersonal. Dessa utbildningar är grundläggande för personalen som ska ingå i sjukvårdsgrupp och följer socialstyrelsens riktlinjer som kräver kontinuerlig träning.

Eleverna erhåller värdefull kunskap som passar in i kursplaner för elevernas skolgång, vilket även medför att de innehar kompetenser som är viktiga för att visualisera övningen på ett realistiskt sätt. Detta är ett samarbete som gynnar båda parter, likväl övande sjukvårdspersonal som gymnasieelever då de inte bara lär sig för kurserna utan även för livet.

Roger Lund, utbildningsansvarig katastrofmedicinskt arbete och organisation inom skadeområde

UMEÅ UNIVERSITET

Två gånger om året övar polisstudenter, SMO-studenter och sjuksköterskor som går vidareutbildning till ambulanssjuksköterska tillsammans på Sandö. Räddningsgymnasiets elever agerar som markörer i denna populära samövning vilket ger våra elever en unik inblick i blåljusorganisationernas utbildning och arbete.

Polisutbildningen i Umeå genomförs på Umeå universitet beställd av Polismyndigheten.

SAMARBETE MED RÄDDNINGSGYMNASIET

SAMVERKANSUTBILDNING FÖR STUDENTER MED BLÅLJUSINRIKTNING

Studenter från MSB på Sandö, Polisutbildningen vid Umeå universitet, specialistsjuksköterskestudenter inom ambulanssjukvård vid Mittuniversitet genomför 2 gånger/år en gemensam samverkansutbildning på Sandö med MSB som värd.
Samverkansdagarna har utgångspunkt i problembaserad pedagogik och fokuserar på det studerandeaktiva lärandet. Lärande under eget ansvar.
Detta samarbete är en del i att förbättra utbildnings och – övningsmiljön för blåljusorganisationerna. Arbetssättet som övningen bygger på ska kunna gå att använda som plattform för forskning men också som en produkt för att andra aktörer skulle kunna använda konceptet för övning. Utbildningen är speciellt i sitt slag och arbetsgruppen har inte hittat liknande övningar för blåljusorganisationer under studentnivå någonstans i världen, vilket gör samövningen unik.
Räddningsgymnasiets elever agerar markörer och får således en unik inblick i hur samverkan mellan blåljusorganisationerna kan gå till samt en förståelse för hur räddningsinsatser i större händelser organiseras

Conny Tärnklev, Polisutbildningen, Umeå Universitet

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som ansvarar för att hantera krisen. MSB ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Text hämtad från msb.se

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?